MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbor za obrazovanje

Usvajanjem Plana i programa za predmet “Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture” za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovne škole i njegovom realizacijom u školama gde ima izjašnjenih đaka za pohađanje, učinjeni su prvi koraci ka pospešivanju obrazovanja vlaške nacionane manjine na maternjem jeziku.

Godine 2014. odštampan je i od Ministarstva prosvete Republike Srbije usvojen prvi udžbenik za upoznavanje sa osnovama vlaškog govora i elementima nacionalne kulture vlaškog naroda.

Slika: Sa promocije udžbenika za prvi razred osnovne škole “VUORBA ŠÎ KULTURA VLAHA”, septembar 2014. god. Autorka udžbenika, Milena Golubović, M.A. etnologije i antropologije.

Slika: Sa promocije udžbenika za prvi razred osnovne škole “VUORBA ŠÎ KULTURA VLAHA”, septembar 2014. god. Autorka udžbenika, Milena Golubović, M.A. etnologije i antropologije.

Reportaža o promociji udžbenika u emisiji „Građanin“ na RTS 2:

Preko Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja akreditovan je seminar “Pređi preko… Upoznaj govor i kulturu Vlaha”, za stalno stručno usavršavanje nastavnika.

Seminar za prosvetne radnike održan u Zlotu:

Seminar za prosvetne radnike održan u Petrovcu na Mlavi:

U saradnji sa drugim relevantnim institucijama Matica Vlaha će svojim radom nastojati da dâ doprinos  u omogućavanju učenja vlaškog govora i kulture i u višim razredima osnovne škole, a potom, i implementacije u srednjoškolski obrazovni sistem.

Odbor za obrazovanje svojim radom podržava aktivnosti koje za cilj imaju edukaciju nastavnika i đaka o tekovinama vlaškog jezika i kulture. Obrazovanje je sastavni deo odrastanja svakog pojedinca. Obrazovanje na vlaškom jeziku se decenijama odvijalo samo u internom, privatnom domenu, što je uslovljavalo ograničen opseg korišćenja potencijla vlaškog jezika i kulture. U saglasju sa savremenim edukacijskim metodološkim modelima, Odbor za obrazovanje će u saradnji sa drugim relevantnim institucijama, nastojati da pospeši institucionalno, oficijalno obrazovanje Vlaha.

 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja