MATKA

Tuot uomu je numa o lakrȋmă
dȋn uokju lu Dumnjedzȋu pikată.
Ka šȋ tuot piku, ja nu ramȋnă
kȋnd aźunźe ȋn carȋnă.

Ma ku alće pikurj ȋnpreonată,
ȋn matka rȋuluj adunată,
faśe un rȋu ku apă ljină
pjatra dȋn stȋanj śe dazljină.

Kă šȋ al măj marje rȋu,
pomȋntu śe osvoje,
priśeapje
dȋntrun struop dȋ pluoaje!

dPasujoni

Odbor za saradnju sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom i verskim zajednicama

Odbor za vereVlaški narod neguje hrišćansku misao još od njenih prvih dana postojanja. U mnogim obredima vlaške narodne relgije sadržani su elementi hrišćanstva. Većina Vlaha je pravoslavne veroispovesti i sebe smatraju pripadnicima Srpske Pravoslavne Crkve. S toga, Matica Vlaha nalazi za potrebnim i nužnim održavanje kontakta i saradnje sa predstavnicima Srpske Pravoslavne Crkve.

Vlasi su narod koji neguje vrlo visok stepen toleranicije Drugosti i suživota različitosti. Tako da ima i Vlaha koji su vernici drugih religijskih konfesija.

Matica Vlaha kroz svoju delatnost želi da uključi sve Vlahe, nezavisno od religijske pripadnosti, s toga će održavati vrlo bliske kontakte i sa drugim verskim zajednicama.

 

Kalendar dešavanja

Trenutno nema najavljenih dešavanja